Reiki kursReikiReiki kursReikiReiki kurs
Рейки
Рейки 1-во ниво
Рейки 2-ро ниво
Рейки 3-то ниво
Рейки курсове
За мен
Контакти

Reiki

Sirius A

Chudesata na Bulgaria

 

Използване на "бисквитки"

Политика за защита личните данни

на „Сириус А“ ООД

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, както и за всички лични данни, които ние събираме за вас.

Сириус А, като фирма, която винаги е държала на сигурността и правомерното използване на лични данни, публикува настоящата политика с цел да информира потребителите си за това как и защо обработва личната им информация.

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта, информация, свързана със специални грижи. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

I.Видове лични данни, предмет на тази политика:

1. Основни данни ;
- Три имена;
- Адрес;
- Телефон за връзка;
- Възраст/дата на раждане.

2. Данни, които се предоставят при сключването на договор
Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Сириус А, за сключване на договор. Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях Сириус А не може да сключи договора и да предостави туристическа услуга по смисъла на чл. 82 ал. 3 от Закона за туризма.

Такива данни са:
- Имена на потребителя;
- Единен граждански номер (за български граждани);
- Личен номер (за чуждестранни лица);
- Адрес;
- Данни от документ за самоличност.

3. Данни за договорите
Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които Сириус А сключва с потребителите.

Такива данни са:
- Номер на договора и дата на сключване;
- Начална дата на тръгване и продължителност;
- Име на екскурзията;
- Категория хотел/и по екскурзията;
- Вид транспорт;
- База на изхранване;
- Заплатени допълнителни услуги и тяхната обща стойност;
- Заплатени медицински застраховки;
- Подробна програма на екскурзията;
- Обща сума на туристическия пакет;
- Анулационни условия;
- Права и задължения на страните;

4. Данни за задълженията
Това са данни, свързани със задълженията на потребителите, произлизащи от договори, сключени със Сириус А, и предоставени услуги:
- Информация за издадени фактури – номер, дата, дължима сума, падеж и др.

5. Данни за плащанията
Данни, свързани с историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени със Сириус А.

Такива данни са:
- Дата на плащането;
- Размер на плащането;
- Място на плащането;
- Начин на плащането (в брой, с банков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);
- Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.

6. Данни за комуникация с потребителите
Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Сириус А и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги (в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).

Такива данни са:
- Данни за потребителя;
- Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);
- Вид на комуникацията – писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електронна поща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);
- Дата на изпращане или получаване на комуникацията;
- Информация, която съответната комуникация съдържа.

7. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на
Сириус А
При посещение на интернет страници на Сириус А автоматично се събират определени данни за посетителя и устройството му.Такива данни са:
- IP адрес;
- час и дата на посещение на интернет страницата;
- устройството, което се използва, вкл. операционната му система;
- приложение, което се използва за достъп на страницата;
- настройки на езика.

II. Принципи на обработка на личните данни

Сириус А обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели. Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.Сириус А съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката им и как ги обработва.
Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели, освен ако Сириус А е длъжен да ги съхранява в съответствие с приложимото законодателство.
Сириус А зачита правата на потребителите по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.
Сириус А предприема необходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

III. Начин на събиране на лични данни на потребителите

1. Сириус А събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:
- В преддоговорни отношения с тях – когато потребител изрази желание да сключи договор със Сириус А за туристическа или друга услуга;
- При сключването на договор за туристическа услуга със Сириус А;
- При сключването на други договори със Сириус А;
- При закупуване на ваучери - подарък със изрично съгласие от закупуващия;
- При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Сириус А и потребителите.

2. Сириус А събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:
- При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туристическа агенция, сключила договор със Сириус А (договор за туристическа агентска дейност);
- При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор със Сириус А;

3. Данни, които се генерират и събират автоматично
При посещение на интернет сайтове на Сириус А автоматично се събира определена информация, която включва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъп на страницата и настройките за език на операционната система.

IV. Какви лични данни на потребителите обработва Сириус А

Сириус А предоставя основно туристически услуги и в този смисъл дейността на фирмата е еднотипна. Като се има предвид този факт, Сириус А обработва едни и същи видове лични данни за всичките си потребители. Сириус А обработва следните категории лични данни на своите потребители:
- основни данни;
- данни, които се предоставят при сключването на договор;
- данни за договорите;
- данни за задълженията;
- данни за плащанията;
- данни за комуникация с потребителите.

V. Как обработваме лични данни на потребителите

1. Обработка на данни, необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори
За да бъде сключен договор със Сириус А и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него.

Име, адрес и данни от личния документ на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма.

2. Обработка на данни, необходима за изпълнението на сключени договори
Сириус А обработва лични данни на потребителите, за да може да изпълни сключените с тях договори. В противен случай не може да спази договорните си ангажименти към потребителите.

2.1. Сириус А обработва лични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услуги съответстват на договорните условия. Благодарение на тази обработка Сириус А идентифицира потребител като титуляр по договора, за да следи за спазването на параметрите на договорената услуга.
2.2. Сириус А обработва лични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За да предостави туристически услуги Сириус А обработва основни данни на потребителите и данни от документ за самоличност.
2.3. Сириус А обработва лични данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне на туристически услуги. Когато потребител извърши плащане по договор със Сириус А, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.
2.4. Сириус А обработва лични данни на потребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможно потребителите на Сириус А да сключват договори, да заплащат за услуги, да подават заявки и да бъдат обслужвани в офисите на партньори на Сириус А (туристически агенции и туроператори, подписали договор със Сириус А), Сириус А сключва споразумения с тях. По силата на тези споразумения Сириус А дължи суми, за определянето на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.
2.5. Сириус А обработва лични данни на потребителите, за да изпълняваме техни заявки. При изпълнение на заявки от потребител, Сириус А обработва неговите/нейните основни данни, данни за договора/ите както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).
2.6. Сириус А обработва лични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел да предостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби. Видът и обемът на личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят от естеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитването или жалбата.
2.7. Сириус А обработва лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключени с тях договори.
2.8. Сириус А обработва лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори.

3. Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения
В определени случаи приложимото законодателство изисква от Сириус А да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

3.1. Сириус А обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи.
3.2. Сириус А обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да оказва съдействие на компетентни държавно и/или общински органи във връзка с извършване на проверки от тях.
3.3. Сириус А обработва лични данни, за да изпълнява задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Приложимото законодателство на Република България изисква от Сириус А да съставя и съхранява за даден срок определена счетоводна и търговска информация, както и всякакви други сведения и документи, които имат отношение към данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребители, се съхраняват от Сириус А за срокове, предвидени в съответните закони.

4. Обработка на данни, необходими за защита на законни интереси на Сириус А

4.1. Сириус А обработва лични данни при извършването на анализи с цел подобряване на обслужването на потребителите и туристическите услуги, които предлага, както и при разработване на нови услуги. В тези случаи Сириус А обработва лични данни в обобщен вид, за да оцени качеството на обслужване и/или на предлаганата услуга и да планира бъдещите си активности. Сириус А обработва данни на потребители и с цел оценка на представянето на служители в неговите офиси.
4.2. Сириус А обработва лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на Сириус А. С цел подобряване на обслужването на потребителите и на услугите, понякога се обръщаме към потребителите с въпроси, касаещи удовлетвореността им от туристическа услуга, която са използвали. При обработването на резултатите от такова проучване Сириус А обработва основни данни, данни за договорите, данни за комуникация с потребителите.
4.3. Сириус А обработва лични данни на потребителите с цел предоставяне на информация за отпътуване. Сириус А разпраща до потребителите си съoбщения (чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение – sms), съдържащи информация за отпътуването на организирана екскурзия, по която се е записал потребителят. Ако желае, потребителят може да се откаже от тази услуга. При разпращането на тези съобщения Сириус А обработва данни за договорите и данни за комуникация с потребителите.
4.4. Сириус А обработва лични данни при предоставяне на „отстъпка за редовни клиенти“ (потребители, които вече са използвали услугите на Сириус А). С цел повишаване на броя на потребителите, ползващи услуги на Сириус А повече от веднъж, предоставяме специални „отстъпки за редовни клиенти“. С цел да идентифицираме потребител, да установим, че вече е ползвал услуга на Сириус А и да предотвратим измами, обработваме основни данни, данни, които се предоставят при сключването на договор и данни за договорите.
4.5. Сириус А обработва лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг.
Сириус А обработва данните на потребителите, за да им съобщава (не повече от два пъти на месец) за подходящи свои предложения и услуги чрез съобщения по електронна поща. Съобщения получават само потребители, дали изрично съгласие за това. Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на съобщенията, като е предоставена връзка, чрез която да манифестират нежеланието си да получават рекламни съобщения на електронната си поща от Сириус А.
4.6. Сириус А обработва лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.

5. Обработка на лични данни въз основа на съгласие, дадено от потребителите
Възможно е Сириус А да обработва лични данни на потребителите и за други цели, при получено от тях съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите, безплатно, чрез подаване на писмено заявление в някой от офисите на Сириус А или чрез електронна поща на адрес www.sirius-a.eu

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне.

VI. Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

1. Обработващи лични данни – обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Сириус А въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Сириус А. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Сириус А.
2. Партньори на Сириус А – за да може да предостави определени услуги на своите потребители, Сириус А сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори могат да бъдат авиопревозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др.
3. Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Сириус А, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Сириус А и съответната банка или платежна институция.
4. Пощенски оператори във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя.
5. Дружества, предоставящи на Сириус А услуги по изграждане и поддръжка на информационни системи, вътрешни мрежи, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни и необходими за отчитане, разплащане, комуникация с клиенти и др.
6. Консултантски дружества
7. Компетентни органи – съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи при поискване или в рамките на извършвани от тях проверки.

VII. Обработка на лични данни извън територията на България

Сириус А се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Сириус А изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

VIII. Период на съхранение на личните данни на потребителите

Сириус А съхранява личните данни на потребителите толкова, колко е необходимо за постигане на целите, предмет на тази политика. Сириус А не изтрива лични данни преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

IX. Защита на личните данни на потребителите

В Сириус А винаги сме държали на сигурността на личните данни на нашите потребители. Гаранциите за такава сигурност изграждат доверие между нас и нашите потребители и за това винаги са били от стратегическо значение за нас. В този смисъл в Сириус А предприемаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в действащото законодателство и описани в най-добрите практики на европейско ниво.

X. Права на физически лица във връзка с обработването на лични данни

1. Право на достъп – физически лица имат право да получат от Сириус А информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако се обработват лицето има право да получи информация за съдържанието на личните данни, целта на обработка и категориите получатели на данните.
2. Право на корекция – в случай че обработваните от Сириус А лични данни на лицето са неточни или неактуални, то има право да изиска от Сириус А да ги коригира.
3. Право на изтриване – физическите лица имат право да поискат от Сириус А да изтрие личните им данни в следните случаи:
- личните данни вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани;
- лицето е оттеглило съгласието си данните му да бъдат обработвани и няма други правни основания за продължаване на обработването;
- лицето е възразило срещу обработването на лични данни, основано върху законен интерес на Сириус А и няма други законни основания за продължаване на обработването;
- личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити от Сириус А с оглед на спазването на действащото законодателство.
4. Право на ограничаване на обработването – физическите лица имат право да поискат от Сириус А да ограничи обработването на личните им данни в следните случаи:
- лицето оспорва точността на данните, за периода, в който Сириус А трябва да провери за точността на личните данни;
- данните са обработвани без правно основание, но лицето не желае да бъдат изтрити, а желае да се ограничи обработването им;
- Сириус А повече няма нужда от личните данни на лицето, но той ги изисква с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;
- при подаване на възражение срещу обработване на лични данни, но се очаква проверка на законността на целите за обработка на Сириус А.
5. Право на преносимост – физическите лица имат право да поискат от Сириус А да предостави личните им данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат ако Сириус А обработва данните въз основа на договор или базирано на съгласие с общите условия. Физическите лица имат право да поискат от Сириус А да прехвърли личните им данни директно към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
6. Право на възражение – физическите лица имат право на възражение срещу обработване на техни лични данни, когато Сириус А ги обработва въз основа на свои законни интереси. В случаите на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг, възражението е безусловно и обработката се преустановява. Във всички останали случаи Сириус А извършва вътрешна проверка въз основа на възражението на лицето и
- го уведомява за преустановяване на обработката на личните му данни
или
- мотивирано отказва да преустанови обработката на личните му данни при наличие на законно основание за това
7. Право на жалба – физическите лица имат право да подават жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях Сириус А нарушава законодателството за защита на личните данни. Подробни инструкции за подаване на жалби можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни.
8. Уточнения относно правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни:
- Сириус А предприема действия по искане на лице да упражни право от настоящия раздел само ако е в състояние да идентифицира съответното лице;
- Сириус А може да поиска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическо лице, в случай че има основателни притеснения относно самоличността му;
- Сириус А уведомява физическо лице за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане за упражняване на право от настоящия раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Сириус А информира съответното лице за всяко удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като се аргументира за забавянето;
- при отказ да бъде изпълнено искане по този раздел, Сириус А уведомява съответното физическо лице в срок до един месец за причините да не предприеме действия, както и за възможността да подаде жалба до компетентните органи;
- действия, предприети от Сириус А във връзка с подадени искания за упражняване на правата, описани в този раздел, се извършват безплатно за физическите лица освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни. Ако дадено искане е неоснователно или прекомерно (например поради голяма повторяемост), Сириус А има правото да:
- откаже да изпълни и скането
или
- да наложи разумна такса за изпълняването му, базирана на административните разходи, което искането би породило

XI. Информация за връзка със Сириус А

Сириус А“ ООД, ЕИК 200388882, със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9304, ул. Велико Търново, 81 А, е администратор на лични данни. За въпроси, касаещи обработката на лични данни може да се обръщате към нас на www.sirius-a.eu

XII. Актуалност и обновяване на политиката

Политиката за личните данни на “Сириус А“ ООД е публикувана на 22.05.2018 г. и е актуална към тази дата. С цел да прилагаме най - съвременните мерки за защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, тази политика ще бъде редовно актуализирана. Сириус А ще информира за измененията и допълненията като публикува актуализираната й версия на интернет страницата си – www.sirius-a.eu.
Препоръчваме на потребителите периодично да проверяват най-актуалната й версия, за да бъдат информирани за мерките, които предприемаме за сигурността на личните им данни.

 

 

 

 

 

 

 

ReikiReiki Magazin

Reiki Reiki Reiki

 

 

"Ако натегнеш много струната - ще се скъса,
ако я оставиш хлабава - няма да свири.
Да се учиш - значи да се променяш.
Линията на просветлението е Средният път - линията между противоположните крайности."

Буда

Copyright © 2009 - 2020 Sirius A Ltd.